Máte otázky? Potřebujete bezplatnou konzultaci?
Můžete mi (i o víkendech) zavolat na číslo
725 508 815.

Obecné informace k náhradě škody

Vlastník motorového vozidla má zákonnou povinnost uzavřít s pojišťovnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení). V případě, kdy řidič pojištěného vozidla zaviní dopravní nehodu, je pojišťovna na základě této smlouvy povinna nahradit všem poškozeným veškerou škodu, která jim v důsledku dopravní nehody vznikla. Pokud vozidlo viníka dopravní nehody pojištěno nebylo, má povinnost nahradit poškozeným škodu Česká kancelář pojistitelů.

V souvislosti s dopravními nehodami se za poškozené považují mj. osoby, které byly při dopravní nehodě zraněny a dále osoby blízké osobám, které byly při dopravní nehodě usmrceny nebo osobám, které utrpěly při dopravní nehodě zvlášť závažné ublížení na zdraví. Přestože pojišťovny mají povinnost uhradit těmto poškozeným všechny nároky související s dopravní nehodou, je z jejich strany patrná výrazná tendence nároky poškozených bezdůvodně zkracovat. Je proto zcela běžné, že pojišťovny vyplácí poškozeným mnohem nižší bolestné, než na jaké jim ve skutečnosti vznikl nárok. Stejně tak pojišťovny běžně bezdůvodně zkracují nároky poškozených na peněžitou náhradu za trvalé následky jejich zranění nebo nároky osob blízkých na peněžitou náhradu vyvažující jejich duševní útrapy. Kromě toho pojišťovny často neoprávněně zkracují pojistné plnění z důvodu údajného spoluzavinění ze strany poškozeného, aniž by se poškozený na způsobení dopravní nehody nebo na vzniku škody jakkoliv podílel. Také v případech, kdy poškozený nese na vzniku nebo rozsahu škody částečnou vinu, mají pojišťovny tendenci míru tohoto spoluzavinění přeceňovat, aby pak mohly pojistné plnění neoprávněně krátit, a to často až o desítky procent.

Pokud jste byli Vy nebo někdo z Vašich blízkých zraněni při dopravní nehodě nebo pokud byl někdo z Vašich blízkých při dopravní nehodě usmrcen, a chcete, aby byly ze strany příslušné pojišťovny uhrazeny všechny Vaše nároky v plném rozsahu, doporučujeme Vám obrátit se na naši advokátní kancelář. Jsme připraveni uplatnit všechny Vaše nároky u příslušné pojišťovny tak, aby byly plně uspokojeny. Pokud by se pojišťovna zdráhala uspokojit Vaše oprávněné nároky v plném rozsahu, jsme samozřejmě připraveni uplatnit tyto Vaše nároky vůči pojišťovně u příslušného soudu. Naše služby Vás přitom nebudou nic stát, neboť odměnu za Vaše zastupování si sami uplatníme u příslušné pojišťovny, která má zákonnou povinnost ji uhradit.

Peněžité nároky zraněné osoby

Peněžitá náhrada za vytrpěné bolesti

Peněžitá náhrada vyvažující vytrpěné bolesti náleží poškozenému tehdy, pokud utrpěl při dopravní nehodě zranění. Při stanovení výše této náhrady se zpravidla postupuje podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Podle této Metodiky jsou jednotlivá zranění ohodnocena určitým počtem bodů. Hodnota jednoho bodu se pak odvíjí od výše průměrné mzdy (v roce 2017 odpovídala částce 275,89 Kč).

Abychom pro naše klienty získali co nejvyšší bolestné, necháváme na základě lékařských zpráv, které nám naši klienti zašlou nebo osobně předají, vypracovat u soudního znalce posudek o bolestném. Soudní znalec, se kterým spolupracujeme, je díky své odbornosti a zodpovědnému přístupu zárukou toho, že bolestné našich klientů je ohodnoceno v maximálně možném rozsahu, a tedy i toho, že naši klienti získají za bolest, kterou vytrpěli, maximálně možnou peněžitou náhradu. Bolestné pak za naše klienty uplatňujeme u pojišťovny viníka dopravní nehody. Z peněžní částky, kterou od pojišťovny pro naše klienty získáme za jimi vytrpěnou bolest, přitom nepožadujeme žádný podíl, neboť by to podle našeho názoru odporovalo dobrým mravům. Celou tuto částku přenecháváme našim klientům, a naši odměnu vyúčtujeme pojišťovně, která má zákonnou povinnost ji uhradit. U této pojišťovny pak samozřejmě uplatníme k náhradě také peněžní částku uhrazenou za vypracování znaleckého posudku o bolestném. Peněžitou náhradu za vytrpěné bolesti tak pro Vás získáváme zcela zdarma.

Peněžitá náhrada za trvalé následky zranění

Peněžitá náhrada za trvalé následky zranění náleží poškozenému tehdy, pokud ho i po uplynutí zpravidla jednoho roku po ustálení zdravotního stavu následky zranění stále omezují v jeho běžném životě. Při stanovení výše této náhrady se postupuje podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, na jejímž základě lékař určí stupeň omezení jednotlivých funkčních schopností poškozeného oproti stavu před dopravní nehodou.

Abychom pro naše klienty získali co nejvyšší peněžitou náhradu za trvalé následky zranění, spolupracujeme se soudním znalcem, který je díky své odbornosti a zodpovědnému přístupu zárukou toho, že trvalé následky zranění našich klientů jsou ohodnoceny v maximálně možném rozsahu, a tedy i toho, že naši klienti získají maximálně možnou peněžitou náhradu. Naši klienti se přitom nemusí obávat, že by za soudním znalcem museli kamkoliv dojíždět, neboť soudní znalec, se kterým spolupracujeme, je před vypracováním znaleckého posudku sám kontaktuje a dohodne si s nimi termín, ve kterém je navštíví. Na základě vypracovaného znaleckého posudku pak nároky našich klientů uplatňujeme u pojišťovny viníka dopravní nehody. Z peněžní částky, kterou pro naše klienty získáme, přitom nepožadujeme žádný podíl, neboť by to podle našeho názoru odporovalo dobrým mravům. Celou tuto částku přenecháváme našim klientům, a naši odměnu vyúčtujeme pojišťovně, která má zákonnou povinnost ji uhradit. U této pojišťovny pak samozřejmě uplatníme k náhradě také peněžní částku uhrazenou za vypracování znaleckého posudku. Peněžitou náhradu za trvalé následky zranění tak pro Vás získáme zcela zdarma.

Peněžitá náhrada nákladů spojených s péčí o zdraví a osobu zraněného

Osoba, která utrpěla zranění při dopravní nehodě, má právo na úhradu všech účelně vynaložených nákladů spojených s péčí o svoje zdraví. Pojišťovna viníka dopravní nehody tak má povinnost poskytnout poškozenému např. náhradu nákladů na léky, zdravotní pomůcky či doplňky výživy, náhradu nákladů na cesty do nemocnice, k lékařům nebo na rehabilitace, náhradu nákladů, které vynaložila osoba blízká na cesty k návštěvě zraněného v nemocnici, náhradu nákladů na parkovné apod. Na základě podkladů, které nám naši klienti zašlou nebo osobně předají, vyčíslíme všechny jejich náklady, na jejichž uhrazení mají nárok a následně je uplatníme u příslušné pojišťovny.

Poškození, kteří byli po ošetření lékařem nebo po ukončení hospitalizace v nemocnici propuštěni do domácího ošetřování, jsou v důsledku svého zdravotního stavu často několik týdnů či měsíců závislí na péči třetí osoby, která jim pomáhá např. s osobní hygienou, vařením, úklidem a údržbou domácnosti, nakupováním apod. V takových případech mají poškození nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s touto péčí. Podle informací, které od našich klientů získáme, jim vypracujeme návrh čestného prohlášení o rozsahu poskytnuté péče. Pokud naši klienti s obsahem čestného prohlášení souhlasí, podepíší ho a následně nám ho zašlou nebo osobně předají. Na základě tohoto čestného prohlášení pak uplatníme jejich nárok na náhradu nákladů na péči u příslušné pojišťovny.

Z peněžních částek, které pro naše klienty získáme, nepožadujeme žádný podíl. Celé tyto částky přenecháváme našim klientům, a naši odměnu vyúčtujeme pojišťovně, která má zákonnou povinnost ji uhradit. Peněžité náhrady nákladů spojených s péčí o Vaše zdraví a Vaši osobu tak pro Vás získáme zcela zdarma.

Peněžitá náhrada za ztrátu na výdělku

Poškozený, který byl v důsledku svého zranění v pracovní neschopnosti, má nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, a to ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem, který dosahoval před svým zraněním, a vyplaceným nemocenským. Pokud poškozený nemůže po skončení pracovní neschopnosti v důsledku trvalých následků zranění vykonávat v plném rozsahu svoji dosavadní práci a dosahuje tak nižšího výdělku, než jakého dosahoval před svým zraněním, má nárok na náhradu nákladů za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, a to ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem, který dosahoval před svým zraněním, a výdělkem dosahovaným po skončení pracovní neschopnosti s přičtením případného invalidního důchodu. Pokud poškozený dosahuje po skončení pracovní neschopnosti stejného výdělku jako před svým zraněním pouze tak, že k tomu musí vynaložit větší úsilí nebo zvýšenou námahu, má právo na odčinění tohoto většího úsilí nebo námahy.

Na základě podkladů, které nám naši klienti zašlou nebo osobně předají, vyčíslíme jejich nároky na peněžitou náhradu za ztrátu na výdělku a následně ho uplatníme u příslušné pojišťovny. Z peněžní částky, kterou pro naše klienty získáme, nepožadujeme žádný podíl. Celou tuto částku přenecháváme našim klientům, a naši odměnu vyúčtujeme pojišťovně, která má zákonnou povinnost ji uhradit. Peněžitou náhradu za ztrátu na výdělku tak pro Vás získáme zcela zdarma.

Peněžité nároky osob blízkých

Peněžitá náhrada vyvažující utrpení osob blízkých

V případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví mají manžel, rodič, dítě nebo jiná osoba blízká nárok na peněžitou náhradu vyvažující plně jejich utrpení. Výše této náhrady není stanovena žádným právním předpisem, a závisí tak na uvážení osob, resp. soudu, které o výši této náhrady rozhodují. V případě usmrcení je ztráta blízké osoby ze své podstaty nenahraditelná, to ale samozřejmě není důvodem pro to, aby tato ztráta nebyla pozůstalým adekvátně kompenzována podle zásad slušnosti. Pomocnými kritérii při rozhodování o výši odškodnění jsou zejména intenzita vzájemného vztahu usmrceného a pozůstalých, jejich věk, forma zavinění a způsob chování viníka dopravní nehody apod. V případě zvlášť závažného ublížení na zdraví jsou pomocnými kritérii při rozhodování o výši odškodnění zejména rozsah a závažnost zranění, délka a případné komplikace při léčení, možnost trvalých následků zranění a další okolnosti, v jejichž důsledku mohou osoby blízké pociťovat duševní útrapy.

Pokud chcete, abychom Vám byli nápomocni při stanovení a odůvodnění adekvátní výše peněžité náhrady, která by odčinila Vaše duševní útrapy, neváhejte se na nás obrátit. Jsme připraveni uplatnit u pojišťovny Vaše nároky tak, aby peněžitá náhrada za duševní útrapy, které jste utrpěli, dosahovala maximálně možné výše. Z peněžní částky, kterou pro naše klienty získáme jako peněžitou náhradu za duševní útrapy, požadujeme po předchozím projednání podílovou odměnu maximálně ve výši 10 % z částky vyplacené pojišťovnou. Žádnou jinou odměnu si u našich klientů nenárokujeme.

Peněžitá náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem

S usmrcením člověka při dopravní nehodě je spojena celá řada výdajů, ke kterým patří zejména výdaje za služby poskytnuté pohřebním ústavem, hřbitovní poplatky, výdaje na smuteční ošacení, na zřízení pomníku nebo desky apod. Ten, kdo vynaložil tyto výdaje spojené s pohřbem, má nárok na jejich náhradu, a to v rozsahu, v jakém nebyly uhrazeny veřejnou dávkou podle jiného právního předpisu. Touto veřejnou dávkou je pohřebné, které ve výši 5.000 Kč vyplácí příslušný úřad práce osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěte nebo rodiči nezaopatřeného dítěte.

Pokud chcete, abychom Vám byli nápomocni při získání peněžité náhrady přiměřených nákladů spojených s pohřbem, můžete se na nás obrátit. Z peněžní částky, kterou pro Vás získáme jako náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem, nepožadujeme žádný podíl a získáme ji tak pro Vás zcela zdarma.

Peněžitá náhrada nákladů na výživu pozůstalých

Pozůstalí, kterým zemřelý ke dni smrti poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu, mají po jeho smrti právo na náhradu nákladů na výživu. Toto právo náleží obvykle dětem a manželovi zemřelého, v úvahu však mohou přicházet také rodiče zemřelého nebo jeho druh či družka.

Pokud chcete, abychom Vám pomohli při získání peněžité náhrady na Vaši výživu, můžete se na nás obrátit. Z peněžní částky, kterou pro Vás získáme jako náhradu nákladů na výživu, nepožadujeme žádný podíl a získáme ji tak pro Vás zcela zdarma.

Zastoupení poškozených v trestním řízení

Osoba, která utrpěla v důsledku dopravní nehody újmu na zdraví či jinou nemajetkovou újmu, nebo osoba, která utrpěla v důsledku dopravní nehody majetkovou škodu, má právo se jako poškozený účastnit trestního řízení vedeného proti viníkovi dopravní nehody. Poškozený je zcela nezávislý na ostatních stranách trestního řízení, a to včetně státního zástupce, jehož zájmy však mohou být z povahy věci do jisté míry obdobné zájmům poškozeného, a to zejména pokud jde o usvědčení a potrestání viníka dopravní nehody. V některých případech však může dojít v průběhu trestního řízení mezi poškozeným a státním zástupcem k určitým rozporům, a to např. pokud jde o příčiny dopravní nehody, míru spoluzavinění poškozeného na dopravní nehodě, rozsah škody, která poškozenému vznikla apod. Proto je důležité, aby se poškozený aktivně účastnil trestního řízení a sám si tak zajistil ochranu svých zájmů. Trestní řád přiznává poškozenému v trestním řízení poměrně rozsáhlá práva, ke kterým patří zejména právo nahlížet do spisu vedeného proti viníkovi dopravní nehody, právo činit návrhy na doplnění dokazování, právo účastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání o odvolání, právo vyjádřit se před skončením řízení k věci apod.

Jedním z nejvýznamnějších práv poškozeného je právo navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, která byla poškozenému trestným činem způsobena. Tento návrh je potřeba učinit nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování. Z návrhu musí být patrné, z jakých důvodů a v jaké výši poškozený svůj nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy uplatňuje. V případě, kdy poškozený svůj nárok v trestním řízení řádně přihlásí a obžalovaný je následně soudem uznán vinným ze způsobení dopravní nehody, může soud v odsuzujícím rozsudku viníkovi dopravní nehody uložit, aby poškozenému uhradil škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou mu v souvislosti s dopravní nehodou způsobil. Jakmile tento rozsudek nabude právní moci, má viník dopravní nehody povinnost uhradit poškozenému škodu nebo nemajetkovou újmu. Pokud tak viník dopravní nehody neučiní dobrovolně, je pravomocný rozsudek exekučním titulem, na jehož základě lze podat návrh na výkon rozhodnutí či návrh na nařízení exekuce na majetek viníka dopravní nehody. Díky aktivní účasti v trestním řízení tak může poškozený dosáhnout uspokojení svých nároků, aniž by se musel zdlouhavě dohadovat s pojišťovnou, se kterou měl vlastník vozidla viníka sjednáno povinné ručení.

Pokud chcete, abychom Vás zastupovali v trestním řízení vedeném proti viníkovi dopravní nehody, můžete se na nás s důvěrou obrátit. Jsme připraveni důsledně hájit Vaše zájmy a řádně uplatnit v trestním řízení Váš nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy. Pokud jste byli přímým účastníkem dopravní nehody, budete pravděpodobně v trestním řízení vyslechnuti také jako svědek. I v takovém případě jsme připraveni Vám být nápomocni. V trestním řízení Vás zastoupíme zdarma, pouze ve složitějších případech bychom po Vás po předchozím projednání požadovali podílovou odměnu maximálně ve výši 10 % z částky, která Vám bude uhrazena viníkem dopravní nehody na základě výroku soudu v odsuzujícím rozsudku. Podílová odměna by byla splatná samozřejmě až poté, co budou Vaše nároky ze strany viníka dopravní nehody uhrazeny. Žádnou jinou odměnu za naše služby po Vás požadovat nebudeme.