Máte otázky? Potřebujete bezplatnou konzultaci?
Můžete mi (i o víkendech) zavolat na číslo
725 508 815.

Řidiči motorového vozidla může být za přestupek nebo trestný čin proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích uložen nejenom správní trest podle zákona o provozu na pozemních komunikacích nebo trest podle trestního zákoníku, ale současně, jde-li o vybraný přestupek nebo trestný čin spadající do systému bodového hodnocení, může být řidiči příslušným správním orgánem zaznamenán také stanovený počet bodů v registru řidičů. Při provedení záznamu, kterým řidič dosáhne 12 bodů, oznámí příslušný správní orgán tuto skutečnost řidiči a současně ho vyzve k odevzdání řidičského průkazu. Řidičský průkaz je řidič povinen odevzdat nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne doručení oznámení o dosažení 12 bodů. Uplynutím této lhůty současně řidič pozbývá řidičské oprávnění. O jeho vrácení pak může požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku.

Pokud Vám bylo doručeno oznámení o dosažení 12 bodů s výzvou k odevzdání řidičského průkazu, doporučujeme Vám ihned se obrátit na naši advokátní kancelář. Nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne doručení oznámení o dosažení 12 bodů je totiž možné proti provedenému záznamu bodů podat u příslušného správního orgánu písemné námitky. Námi podané námitky zabrání tomu, abyste automaticky pozbyli řidičské oprávnění. V důsledku našich námitek pak bude muset správní orgán shromáždit všechna rozhodnutí, na jejichž základě Vám byly do registru řidičů zaznamenány jednotlivé body. Tato rozhodnutí důsledně přezkoumáme, a pokud zjistíme, že příslušný správní orgán při jejich vydání pochybil, doplníme podané námitky tak, aby je správní orgán shledal jako důvodné a provedl opravu záznamu o dosaženém počtu bodů v registru řidičů.